Podmienky inzercie na Mojapožičovňa.skObsah

I. Úvodné ustanovenia a základné pojmy

1. Tieto podmienky inzercie na Mojapožičovňa.sk upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a inzerujúcich používateľov (ďalej ako „inzerujúci“) pri poskytovaní a využívaní služieb.

2. Inzertný portál Mojapožičovňa.sk (ďalej len „portál“) je prevádzkovaný fyzickou osobou Lucia Krajčiová, Jilemníckeho 321 Hnúšťa, 98101 Slovenská Republika, IČO 50291670, (ďalej ako Prevádzkovateľ).

3. Používateľom portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na portál a využíva služby poskytované prevádzkovateľom. Ak je používateľom fyzická osoba, táto musí byť staršia ako 18 rokov resp. musí byť zastúpená zákonným zástupcom. (ďalej ako Používateľ).

4. Portál umožňuje bezplatné uverejňovanie a vyhľadávanie ponuky a dopytu na vypožičiavanie a prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku fyzických a právnických osôb. Osoby inzerujúce ponuku vypožičania resp. prenájmu majetku musia byť oprávnené s uvedeným majetkom disponovať. Inzerujúci nesmie inzerovať en bloc svoju podnikateľskú činnosť, len konkrétny hnuteľný a nehnuteľný majetok, ktorý má v záujme vypožičať alebo prenajať, resp. záujem si vypožičať alebo si prenajať (ďalej len Majetok).

5. Súkromným inzerentom je fyzická osoba, ktorá využíva portál za účelom inzercie.

6. Firemným inzerentom sa rozumie fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, využívajúca portál za účelom inzercie.

II. Základné podmienky používania

1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prevádzkovateľ prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia sprostredkováva Používateľom možnosť ponúkať a vyhľadávať hnuteľný a nehnuteľný majetok na vypožičanie resp. prenájom. Uzavretie zmluvy na základe uverejneného inzerátu je výlučne v kompetencii Používateľov, pričom za obsah, náležitosti resp. samotné plnenie zmluvy/dohody uzatvorenej Používateľmi nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť. Prevádzkovateľ rovnako nenesie zodpovednosť ani za iné záväzky, ktoré by medzi Používateľmi mohli vzniknúť.

2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie údajov tretích strán, uverejnených pri ponukách inzerentov.

3. Využívanie služieb Portálu je možné len na základe súhlasu s týmito podmienkami.

4. Základné inzertné služby Portálu sú poskytované bezplatne. Spoplatnené sú Doplnkové služby. Využívanie Portálu nie je podmienené využívaním doplnkových služieb. Doplnkové služby je možné využívať nad rámec základných inzertných služieb.

III. Ochrana osobných údajov a súkromia

1. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ sa na účely zákona považuje za prevádzkovateľa. Dotknutou osobou sa rozumie Inzerent, resp. osoba oprávnená konať v mene Inzerenta.

2. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie plnenia zo Zmluvy podľa § 13 ods. 1. písm. b) ZoOÚ. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie práv a povinností zo Zmluvy. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu existencie Zmluvy a v prípade ukončenia Zmluvy po dobu určenú osobitnými predpismi (napr. predpisy o archivácií, účtovné predpisy).

3. Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e- mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu info@mojapozicovna.sk (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

IV. Registrácia používateľa

1. Registrácia Súkromných inzerentov je možná pomocou e-mailu alebo prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Registrácia Pre Firemných inzerentov je dostupná pomocou automaticky overovaného IČA a e-mailu.

V. Úprava údajov

1. Inzerujúci sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Portálu. Pokiaľ toto Inzerujúci nedodrží, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať ponuku Inzerujúceho a to bez nutnosti oznámenia tejto skutočnosti Inzerujúcemu.

2. V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môže byť konto Inzerujúceho pozastavené prípadne úplne zrušené.

VI. Správanie sa Používateľov

1. Na portáli je možné inzerovať len konkrétny majetok, t.j. individuálne určenú vec s jasným popisom.

2. Na portáli je zakázané inzerovať:

- tovary za účelom predaja

- ponuky práce

- pôžičky, úvery, hypotéky, exekúcie, pohľadávky

- zbrane, drogy, lieky

- erotické služby, erotické pomôcky

- napodobneniny, plagiáty

3. Ďalej je zakázané:

- Písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek

- Do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky

- Vkladať do inzerátu fotografie ktoré s ním nesúvisia

4. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát, ktorý je v rozpore s Podmienkami portálu, s platnými zákonmi Slovenskej republiky alebo je v rozpore s dobrými mravmi. Prevádzkovateľ má tiež právo takýto inzerát nezverejniť. Pokiaľ Inzerujúci opakovane porušil tieto podmienky, má Prevádzkovateľ právo odmietnuť poskytnutie ďalšej inzercie na portáli.

5. Používateľ sám zodpovedá za splnenie zákonných povinností, najmä pokiaľ ide o získanie podnikateľského oprávnenia pokiaľ je to potrebné, vedenie účtovníctva, alebo o priznanie a odvedenie príslušných daní a odvodov, ochrany spotrebiteľa, reklamy a iné. Prevádzkovateľ nevystupuje v pozícii prenajímateľa, alebo požičiavateľa inzerovaného majetku.

VII. Pridávanie inzerátov

1. Záložka „Pridať“ v pravej hornej časti stránky odkazuje na jednoduchý formulár pre pridanie inzerátu (v prípade mobilného rozhrania ide o znak+). Potrebné je vyplniť všetky povinné položky. K inzerátu sa taktiež dajú pridávať fotografie.

2. Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát. Túto zmenu ohlási Používateľovi do jeho e-mailovej schránky. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam odporujú môžu byť zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na aktivované spoplatnené doplnkové služby. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami; služba sa v takom prípade považuje za poskytnutú v celom rozsahu.

3. Používateľ môže svoje pridané inzeráty editovať až do ich vymazania.

4. Inzerát bude platný po dobu 4 mesiacov. Pre registrovaných Súkromných inzerentov je to 6 mesiacov. Pre Firemných inzerentov môže byť po dohode, inzerát platný až do vymazania. Pred uplynutím 4-mesačnej (resp. 6-mesačnej) lehoty bude inzerent upozornený e-mailom, svoj inzerát môže predĺžiť.

VIII. Doplnkové služby

1. Doplnkovými službami sa rozumejú služby, ktorých využívanie nie je podmienkou používania služieb Portálu. Tieto služby sú dostupné všetkým Používateľom (Súkromným inzerentom ako aj Firemným inzerentom) za predpokladu, že ich budú využívať v súlade s Podmienkami.

2. Medzi spoplatnené doplnkové služby patrí: Topovanie inzerátu Znamená zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom. To znamená, že inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach v kategórií ako aj vo výsledkoch vyhľadávania. Poradie je podľa dátumu začiatku aktuálneho topovania aj v prípade viacnásobného topovania. Inzerát bude naviac označený červeným onačením „TOP“ počas celej doby topovania inzerátu. Ak bude váš inzerát jediný topovaný, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) inzeráty ho nemôžu stanovenú dobu predbehnúť. Ak je topovaných inzerátov viac, ich poradie bude určené podľa času aktivácie topovania inzerátu. Inzeráty, ktoré boli topované neskôr, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa inzerát automaticky zaradí medzi bežné inzeráty, pričom jeho dátum sa už nebude meniť.

3. Aktiváciu spoplatnenej doplnkovej služby – Topovanie, je možné uskutočniť uhradením aktivačného poplatku prevodom na účet.

IX. Zrušenie konta

1. Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s Podmienkami zrušiť alebo nechať zrušiť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť najmä na základe:

a) porušenia týchto Podmienok

b) absencie aktivity Používateľského konta po prvej registrácii (v prípade, ak nebolo Používateľské konto použité ani raz počas 21 dní od prvého odhlásenia po novej registrácii konta);

c) absencie verifikácie Používateľského konta prostredníctvom zadaného emailu

d) dlhodobej absencie aktivity Používateľského konta (v prípade, ak nebolo Používateľské konto použité počas 3 rokov od posledného odhlásenia);

e) na vlastnú žiadosť Používateľa (Používateľ môže o zrušenie konta požiadať e-mailom či telefonicky)

f) z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa;

X. Zodpovednosť za škodu

1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby Portálu výhradne na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú.

2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Portálu.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb Portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

4. Prevádzkovateľ Portálu nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, hodnotení a žiadneho zverejneného obsahu používateľmi, a to vrátane textu aj fotografií.

5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Portáli, ako aj spôsobených jeho nefunkčnosťou, chybovosťou, činnosťou používateľov či z iných dôvodov.

XI. Zodpovednosť za vady a Reklamačný poriadok

1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby Portálu (Topovanie) budú poskytované riadne a včas. V prípade, vyskytnutia sa vád poskytovaných platených služieb je Prevádzkovateľ povinný tieto vady bezodkladne odstrániť alebo zabezpečiť ich odstránenie.

2. V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese info@mojapozicovna.sk.

3. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

4. Prevádzkovateľ Portálu je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

5. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

XII. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Podmienky inzerovania na Portáli nadobúdajú platnosť dňom ich uverejnenia. V prípade, ak má Používateľ postavenie spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, vzájomný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorý má postavenie spotrebiteľa sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych noriem upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky; pokiaľ Používateľ nie je spotrebiteľom, na otázky neupravené Podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby Portálu bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok z technických dôvodov, z dôvodu legislatívnych zmien alebo z dôvodu rozšírenia, zúženia alebo inej zmeny poskytovaných služieb na Mojapožičovňa.sk alebo z dôvodu potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, ak dôjde k zmene Podmienok, Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia Podmienok. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok. Ak Používateľ pokračuje v používaní Služieb po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.